TopDentysta.pl

Wybierz cel wizyty

Regulamin

Regulamin
serwisu internetowego TopDentysta.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora za pośrednictwem Serwisu, w szczególności warunki i zasady korzystania przez Kontrahentów, Specjalistów oraz Użytkowników z Serwisu oraz umawiania terminów wizyt.
2. Kontrahent, Użytkownik i Specjalista, korzystając z Serwisu, zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE
1. Umowa – kontrakt w przedmiocie świadczenia Usług zawierany pomiędzy Operatorem, a Kontrahentem na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
2. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Cennikiem, dostępny na stronie https://topdentysta.pl/strona/637,regulamin
3. Operator – Natalia Galle, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: MED WEB Natalia Galle, NIP: 5080006236, REGON: 384650499, z siedzibą przy ul. Długosza 10, 98-331 Nowa Brzeźnica.
4. Usługi – narzędzia wspierające świadczenie usług stomatologicznych przez Kontrahenta, udostępnione w Serwisie przez Operatora na warunkach niniejszego Regulaminu, polegające m.in. na wysyłaniu i odbieraniu danych dotyczących Kontrahentów, Użytkowników oraz Specjalistów.
5. Serwis – portal internetowy prowadzony przez Operatora pod adresami www.topdentysta.pl www.topdentysta.com.pl
6. Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca stomatologiem lub prowadząca działalność stomatologiczną, zlecająca Operatorowi świadczenie Usług.
7. Specjalista – lekarz stomatolog, higienistka/higienista
8. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu dotyczący Kontrahentów, Specjalistów oraz Użytkowników, pozwalający na korzystanie z Serwisu zarejestrowanym podmiotom.
9. Konto Kontrahenta – wyodrębniona część Serwisu zawierająca zbiór informacji dotyczących Kontrahenta, umożliwiająca korzystanie przez Kontrahenta z Usług oraz zarządzanie własnym profilem oraz profilem danego Specjalisty.
10. Konto Użytkownika - wyodrębniona część Serwisu zawierająca zbiór informacji dotyczących Użytkownika, umożliwiająca korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora.
11. Użytkownik – osoba fizyczna (konsument), która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonała rejestracji konta Użytkownika i korzysta z usług Kontrahenta, w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Rejestracja konta Kontrahenta – wypełnienie przez Kontrahenta elektronicznego formularza znajdującego się w Serwisie poprzez podanie wskazanych w formularzu danych, złożenie oświadczeń dotyczących działalności oraz przesłanie ich Operatorowi za pomocą dostępnej w formularzu opcji. Rejestracja wymaga uruchomienia linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w zakresie formularza rejestracyjnego. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem Konta Kontrahenta oraz rozpoczęciem Okresu Próbnego.
13. Rejestracja konta Użytkownika – wypełnienie przez Użytkownika elektronicznego formularza znajdującego się w Serwisie poprzez podanie wskazanych w formularzu danych oraz przesłanie ich Operatorowi za pomocą dostępnej w formularzu opcji. Rejestracja wymaga uruchomienia linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej podany w zakresie formularza rejestracyjnego. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem Konta Użytkownika.
14. Kalendarz wizyt – program komputerowy, którego funkcją jest planowanie harmonogramu pracy Kontrahenta/Specjalisty oraz umożliwienie Użytkownikowi zarezerwowania wizyty u Kontrahenta/Specjalisty za pomocą Serwisu oraz umożliwienie Kontrahentowi/Specjalistom samodzielnego dodawania terminów wizyt.
15. Karta Pacjenta – program komputerowy służący Kontrahentowi/Specjaliście do prowadzenia dokumentacji medycznej swoich pacjentów.
16. Opłata Abonamentowa – wynagrodzenie płatne przelewem bankowym lub poprzez system płatności elektronicznych, po wystawieniu przez Operatora dokumentu księgowego. Opłata Abonamentowa płatna jest z góry chyba, że Cennik stanowi inaczej. Uregulowanie opłaty skutkuje przedłużeniem ważności Konta.
17. Okres Rozliczeniowy – przedział czasu od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
18. Niepełny Okres Rozliczeniowy – przedział czasu, od innego dnia niż pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
19. Okres Próbny – okres 6 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia uzyskania pełnej funkcjonalności (lub okres ustalony indywidualnie pomiędzy Kontrahentem a usługodawcą) a Konta Kontrahenta w których Kontrahent może korzystać z Usług bez konieczności wnoszenia opłat.
20. Plan Abonamentowy – (dalej także jako „Plan”) – zakres Usług świadczony przez Operatora po uiszczeniu odpowiedniej Opłaty Abonamentowej (w zależności od wybranego przez Kontrahenta rodzaju Planu, zgodnie z Cennikiem).
21. Cennik – integralna część Regulaminu zawierająca informacje o wysokości Opłat.
22. Blokada Konta – uniemożliwienie Kontrahentowi korzystania z Konta z przyczyn wskazanych w Regulaminie.
23. Pomoc Techniczna – wsparcie Kontrahenta w zakresie obsługi Konta Kontrahenta.
24. Siła Wyższa – zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Operatora, niemożliwe do przewidzenia, którym skutkom nie można zapobiec, w szczególności: warunki pogodowe niedające się przewidzieć, wpływające na pracę Serwisu, klęski żywiołowe, wojny, zamieszki, epidemie, strajki.
25. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
26. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

III. ASORTYMENT USŁUG
1. Serwis jest udostępniany przez Operatora celem nawiązania kontaktu lub/i zawierania umów o świadczenie usług pomiędzy Użytkownikami i Kontrahentami z tym zastrzeżeniem, że Operator nie jest stroną tych umów, nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników z tytułu wykonania usługi ani względem Kontrahentów za dokonanie płatności za usługę świadczoną Użytkownikowi przez Kontrahenta.
2. Operator informuje użytkowników Internetu o usługach świadczonych przez Kontrahenta poprzez umieszczanie informacji o takich usługach w Internecie.
3. Operator świadczy między innymi następujące Usługi:
a) korzystanie z Konta,
b) możliwość publikacji przez Użytkowników oceny Kontrahenta pod warunkiem uruchomienia przez Kontrahenta takiej możliwości.
c) udostępnienie wyszukiwarki Kontrahentów.
d) otrzymywanie powiadomień o nowych promocjach oferowanych przez danego Kontrahenta za pośrednictwem Serwisu;
e) możliwość wskazywania i korygowania przez Kontrahentów danych, które ich dotyczą;
f) możliwość rezerwacji terminów u Specjalistów danego Kontrahenta, o ile Kontrahent udostępnił taką możliwość a także późniejszego odwołania lub przełożenia terminu z zastrzeżeniem pkt IV ust. 10,
g) wysyłanie do Użytkowników przypomnień o terminach wizyt, ustalonych za pośrednictwem Serwisu, za pomocą wiadomości tekstowej sms, poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail oraz za pomocą wiadomości wewnętrznej Serwisu, wysyłanej na Konto Użytkownika.
4. Informacje o Kontrahentach publikowane są w formie listy Kontrahentów w danej miejscowości.
5. Na pozycjonowanie Kontrahenta w wynikach wyszukiwania w Serwisie mogą mieć wpływ takie elementy jak: dostępność terminów w Kalendarzu Wizyt, aktywność w postaci umieszczania w serwisie artykułów branżowych oraz zawarta z Operatorem odpłatna umowa.
6. Dostęp do usług Serwisu jest bezpłatny dla Użytkowników, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację.

IV. FUNKCJONOWANIE SERWISU i PRAWA UŻYTKOWNIKA
1. W celu właściwego korzystania z Serwisu należy spełnić poniższe warunki techniczne:
a) posiadać komputer – posiadający dostęp do sieci Internet, wyposażony w aktualną przeglądarkę internetową lub
b) urządzenie mobilne (smartphone/tablet lub inne) – posiadające dostęp do sieci Internet, wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową
2. Informacje o Kontrahentach oraz możliwość korzystania z wyszukiwarki Serwisu są publiczne, dostępne dla każdej osoby korzystającej z Internetu.
3. Rezerwacja terminu u Kontrahenta przy pomocy Kalendarza Wizyt może nastąpić po utworzeniu Konta Użytkownika.
4. Rejestracja wymaga podania danych w szczególności: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego. Może się zdarzyć, że rezerwacja terminu u Kontrahenta będzie uzależniona od wskazania nr PESEL, co związane będzie z koniecznością dokonania identyfikacji Użytkownika przez Kontrahenta/Specjalistę.
5. Rejestracja składa się z następujących etapów:
a) wypełnienie przez Użytkownika elektronicznego formularza znajdującego się w Serwisie poprzez podanie wskazanych w formularzu danych, wyrażenie niezbędnych zgód oraz przesłanie ich Operatorowi za pomocą dostępnej w formularzu opcji, następnie
b) uruchomienie linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej, podany w zakresie formularza rejestracyjnego.
6. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia formularz. Użytkownik odpowiada za prawdziwość danych wpisanych do formularza.
7. Logowanie do konta w Serwisie, odbywa się na stronie https://www.topdentysta.pl/login?role=1 poprzez wpisanie loginu oraz hasła dostępu wpisanych przez Użytkownika w trakcie zakładania konta.
8. Aby dokonać rezerwacji terminu wizyty, Użytkownik posiadający aktywne Konto Użytkownika, powinien zalogować się na swoje Konto w Serwisie. Po zalogowaniu na swoje Konto Użytkownik wybiera Kontrahenta, oraz datę i godzinę wizyty.
9. Warunkiem dokonania przez Użytkownika rezerwacji terminu wizyty u Kontrahenta jest uprzednie wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych odnośnie stanu zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) oraz udostępnienie tych danych wybranemu Specjaliście oraz Kontrahentowi. W przeciwnym razie nie będzie możliwe skuteczne dokonanie rezerwacji wizyty.
10. Użytkownik może dokonać rezerwacji terminu wizyty dla osoby trzeciej, tj. w szczególności członek rodziny, znajomy.
11. Odwołanie lub przełożenie wizyty może nastąpić za pośrednictwem Serwisu logując się do swojego Konta Użytkownika w Serwisie poprzez kliknięcie ikonki „Odwołaj” lub „Przełóż” bądź – jeśli czas do odbycia zarezerwowanej wizyty jest krótszy niż 24h, w inny sposób (telefon, mail, fax),.
12. Każda aktywność Użytkownika, w szczególności: rezerwacja wizyty u Kontrahenta, odwołanie lub przełożenie wizyty u Kontrahenta, zostanie potwierdzone wiadomością email oraz poprzez wewnętrzny system wiadomości. Użytkownik otrzyma również wiadomości o działaniach Kontrahenta/Specjalisty takich jak: umówienie wizyty, odwołanie wizyty, zmiana terminu wizyty.
13. Użytkownik może zapoznać się z zawartością Serwisu bez dokonywania Rejestracji konta, jednakże wystawianie opinii o Kontrahentach a także zgłaszanie nadużyć możliwe jest jedynie po uprzednim dokonaniu Rejestracji konta przez Użytkownika.

V. ZAWARCIE UMOWY I ZASADY ROZLICZEŃ
1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację w Serwisie.
2. Dokonanie Rejestracji następuje poprzez kliknięcie przycisku „rejestracja” i skutkuje:
a) utworzeniem Konta Kontrahenta,
b) rozpoczęciem Okresu Próbnego oraz
c) jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności przez Kontrahenta.
3. Rejestracja składa się z następujących etapów:
a) wypełnienie przez Kontrahenta elektronicznego formularza znajdującego się w Serwisie poprzez podanie wskazanych w formularzu danych, złożenie oświadczeń dotyczących działalności oraz przesłanie ich Operatorowi za pomocą dostępnej w formularzu opcji, następnie
b) uruchomienie linku aktywacyjnego przesłanego na adres poczty elektronicznej, podany w zakresie formularza rejestracyjnego.
4. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Kontrahenta, który wypełnia formularz. Kontrahent odpowiada za prawdziwość danych wpisanych do formularza.
5. Operator w terminie 2 dni roboczych od dokonania Rejestracji dokona weryfikacji poprawności danych wskazanych przez Kontrahenta w trakcie Rejestracji, a następnie dokona aktywacji pełnej funkcjonalności Konta Kontrahenta.
6. Logowanie do konta w Serwisie, odbywa się na stronie https://www.topdentysta.pl/login?role=2 poprzez kliknięcie przycisku „logowanie”, wpisanie loginu oraz hasła dostępu wpisanych przez Kontrahenta w trakcie zakładania konta.
7. Celem zamówienia Usług, po dokonaniu uprzedniej Rejestracji, należy wypełnić formularz zamówienia, dostępny w zakresie Konta wskazując:
a) Plan Abonamentowy,
b) dane niezbędne do wystawienia faktur oraz adres poczty elektronicznej, na jaki faktury mają być wysyłane.
8. Zawarcie Umowy powoduje jednocześnie, że Kontrahent:
a) potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych,
b) przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe lub/i firmowe będą publicznie prezentowane w Internecie.
9. Okres próbny trwa 6 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia uzyskania pełnej funkcjonalności (lub okres ustalony indywidualnie pomiędzy Kontrahentem a usługodawcą) i po jego zakończeniu w terminie 10 dni roboczych Usługodawca skontaktuje się z Kontrahentem w celu przedłużenia umowy na okres 3 lub 12 miesięcy zgodnie z wybranym Planem Abonamentowym, chyba że Kontrahent zechce dokonać rezygnacji ze świadczenia Usług wówczas umowa zostanie rozwiązana po zakończeniu okresu próbnego.
10. Operator powiadomi Kontrahenta za pomocą poczty elektronicznej o zbliżającym się upływie Okresu Próbnego.
11. Kontrahent wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną i jest zobowiązany uiścić Opłatę w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystawienia przez Operatora faktury, na numer rachunku bankowego wskazany w fakturze.
12. Operator dokona blokady Konta Kontrahenta w przypadku braku terminowego opłacenia zamówienia lub uiszczenia Opłat przez Kontrahenta pomimo wezwania go przez Operatora w formie mailowej na adres podany przez Kontrahenta oraz za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Kontrahenta do realizacji płatności, w dodatkowym siedmiodniowym terminie, Blokada będzie trwała do czasu opłacenia zamówienia lub uregulowania Opłat.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA
1. Operator jest uprawniony do zawierania stosunków prawnych z podmiotami trzecimi jeśli okażą się konieczne dla świadczenia usług, o których mowa w pkt. III ust. 3 i będą miały na celu:
a) zapewnienie odpowiednio wysokiego miejsca w rankingu wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe,
b) oznaczenie miejsca wykonywania praktyki zawodowej Specjalistów u danego Kontrahenta na mapach internetowych.
2. Operator ma obowiązek poinformować o ewentualnym wprowadzeniu dodatkowych opłat od usług świadczonych w ramach Serwisu czyniąc to z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych w zakresie Serwisu, co może być przyczyną czasowego zawieszenia świadczenia przez niego Usług. Operator oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby wskazane prace były realizowane w najkrótszym możliwym czasie. Odpowiedzialność Operatora nie obejmuje jednak przerw w świadczeniu Usług wynikających z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności spowodowanych Siłą Wyższą.
4. Operatorowi przysługuje uprawnienie do zablokowania Konta Kontrahenta lub Użytkownika w przypadku:
a) nieprzestrzegania przez Kontrahenta/Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
b) używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w sposób naruszający dobre obyczaje,
c) powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych wskazanych podczas Rejestracji,
d) w innych przypadkach wskazanych wprost w Regulaminie.
5. W przypadku skorzystania przez Operatora z uprawnienia opisanego w ust. 4, Operator informuje o tym fakcie Kontrahenta bezpośrednio po dokonaniu blokady, za pomocą komunikatu wyświetlanego w zakresie Konta Kontrahenta oraz poprzez wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kontrahenta w trakcie Rejestracji. Blokada Konta Kontrahenta może nastąpić na okres do 48 godzin.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI KONTRAHENTA
1. Kontrahent jest administratorem danych, jakie wprowadził w zakresie Konta i oświadcza, że:
a) dysponuje w tym celu stosownymi zgodami podmiotów trzecich,
b) dane zamieszczane w zakresie Konta są zgodne z prawem i stanem faktycznym.
2. Kontrahent ma prawo do:
a) bezpłatnej Pomocy Technicznej. Wszelkie zgłoszenia dokonuje się poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie,
b) zmiany Planu Abonamentowego z tym zastrzeżeniem, iż wybór Planu o niższej cenie, nie skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Operatora uiszczonych już Opłat. Zmiana Planu Abonamentowego zostaje wprowadzona z chwilą dokonania jej przez Kontrahenta w zakresie Konta. Zmiana planu abonamentowego na plan o niższej cenie skutkować będzie wyłączeniem funkcjonalności przynależnych do planu o wyższej cenie, z którego Kontrahent rezygnuje. Rozliczenie należności z tytułu zmiany Planu Abonamentowego w przypadku wybrania Planu o wyższej cenie, zostanie dokonane zgodnie z Cennikiem, proporcjonalnie do okresu, w jakim Kontrahent korzystał z poszczególnych Planów Abonamentowych.
3. Kontrahent zobowiązany jest do:
a) podania prawdziwych i kompletnych danych w procesie Rejestracji oraz podczas zamawiania Usług,
b) terminowego regulowania Opłat,
c) niezwłocznej aktualizacji danych Kontrahenta w przypadku ich zmiany,
d) bezzwłocznego zawiadomienia Operatora o cofnięciu zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, co będzie równoznaczne z usunięciem jego Konta,
e) w przypadku zamieszczania zdjęć Specjalistów w zakresie Konta Kontrahenta - posiadania stosownych zgód tych podmiotów trzecich, których wizerunek zostanie tym samym rozpowszechniony,
f) dostarczania w zakresie Serwisu oraz Konta Kontrahenta wyłącznie treści, które nie mają charakteru bezprawnego.
4. Serwis umożliwia w ramach Konta Kontrahenta, tworzenie profilu Specjalisty, na którym podane będzie imię i nazwisko Specjalisty, zakres wykonywanych przez niego świadczeń, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY, PRAWO ODSTĄPIENIA
1. Zarówno Kontrahent jak i Operator mogą dokonać wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Operator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym jeśli:
a) Kontrahent w sposób uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub
b) Kontrahent mimo dokonania blokady jego Konta na skutek braku płatności za Usługi, nie rozliczy się z Operatorem w ciągu 14 dni od dokonania blokady.
3. Wypowiedzenie umowy nie skutkuje koniecznością zwrotu przez Operatora uiszczonych już Opłat.
4. Użytkownikowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@topdentysta.pl

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Operator odpowiada za prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie Serwisu i jego odpowiedzialność obejmuje szkody powstałe wyłącznie z jego winy umyślnej.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika lub Kontrahenta danych do logowania do Konta osobom trzecim lub też nienależytego zabezpieczenia tych danych, pozwalającego na ich uzyskanie i użycie przez osoby trzecie.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu w przypadku:
a) okoliczności niezależnych od Operatora (Siła Wyższa, działanie osoby trzeciej, działanie Kontrahenta),
b) wykonywania prac naprawczych, konserwacyjnych, modyfikacyjnych, o ile łączna przerwa w dostępie do Usługi nie przekracza łącznie 48 godzin w Okresie Rozliczeniowym;
c) błędu lub opóźnienia w transmisji, chyba że do błędów lub opóźnień w transmisji doszło z winy Operatora.
4. Kontrahent zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działaniem lub zaniechaniem Kontrahenta, zarówno w zakresie strat jak i utraconych korzyści.
5. Niedozwolone jest przesyłanie i publikowanie przez Użytkownika lub Kontrahenta informacji naruszających prawa osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, a także informacji, które mogą zostać uznane przez Operatora lub jakiekolwiek podmioty trzecie za obraźliwe albo bezprawne.
6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika lub Kontrahenta treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etyki.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za:
a) wykonanie usługi przez Kontrahenta/Specjalistę,
b) brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Kalendarza Wizyt terminu z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta lub Specjalisty,
c) ewentualne utrudnienia, wynikające z dokonania przez Kontrahenta blokady rezerwacji terminów wizyt za pomocą Kalendarza Wizyt.
d) sposób w jaki wykorzystywane będą dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rezerwacji wizyty i/lub usługi za pośrednictwem Serwisu, które to dane zostaną przekazane Kontrahentowi i będą mogły być widoczne dla Kontrahenta, Specjalisty oraz dla innych osób zatrudnionych przez niego lub współpracujących z Nim, tj. w szczególności pielęgniarek, recepcjonistek, pomocy medycznej.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Kontrahenta, Specjalisty za:
a) niestawiennictwo Użytkownika w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Kalendarza Wizyt,
b) dokonanie płatności za usługę świadczoną Użytkownikowi przez Kontrahenta lub Specjalistę.

X. SPOSÓB DOKONYWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Serwisu, Kontrahentowi, Użytkownikowi lub Specjaliście przysługuje prawo złożenia reklamacji.
2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@topdentysta.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakresie Konta.
3. Reklamacja powinna wskazywać dane składającego reklamację umożliwiające kontakt z nim tj. nazwę, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz zastrzeżenia zgłaszającego reklamację względem sposobu wykonania Usługi, uzasadnienie reklamacji.
4. Skutecznie złożona reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wówczas termin na rozpatrzenie reklamacji rozpocznie się w dniu, w którym składający reklamację dostarczy Operatorowi brakujące informacje.

XI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Zawartość Serwisu oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Wszelkie prawa niematerialne, materiały objęte prawem własności intelektualnej, informacje i zawartość Serwisu bądź informacje stanowiące element Usług, baza danych, projekt Serwisu, tekst, grafika, oprogramowanie, zdjęcia, dane, kompilacje oprogramowania, kod źródłowy, a także ich wybór, ułożenie oraz poprawki, a także rozwiązania techniczne są własnością Operatora lub podmiotu trzeciego, który zawarł umowę z Operatorem.
2. Żadna licencja ani inne prawa własności intelektualnej nie zostają udzielone, przeniesione, domniemane lub implikowane w związku z Umową zawartą pomiędzy Operatorem a Kontrahentem mocą której Kontrahent jest uprawniony do korzystania z Usług objętych jego zamówieniem. Kontrahent nie jest uprawniony do uzyskania jakichkolwiek plików źródłowych.
3. Operator jest uprawniony do opublikowania adresu strony internetowej oraz logo lub znaku towarowego Kontrahenta na swojej liście referencyjnej znajdującej się w zakresie Serwisu. W przypadku, jeżeli oznaczenia wskazane powyżej stanowiłyby utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub podlegały ochronie na mocy Ustawy prawo własności przemysłowej, Kontrahent udziela niniejszym zezwolenia na korzystanie z nich, w opisanym powyżej zakresie nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Kontrahent oświadcza, iż jest uprawniony do udzielenia upoważnienia w wyżej wymienionym zakresie. Kontrahent może poprzez oświadczenie złożone w formie wiadomości e-mail skierowanej z adresu poczty elektronicznej podanego przez Kontrahenta odwołać zgodę, o której mowa w niniejszym punkcie.

XII. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest: Natalia Galle, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: MED WEB Natalia Galle, NIP: 5080006236, REGON: 384650499, z siedzibą przy ul. Długosza 10, 98-331 Nowa Brzeźnica: biuro@topdentysta.pl.
2. Rejestracja Użytkownika, Kontrahenta, Specjalisty, jest tożsama z wyrażeniem zgody na zbieranie i przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych.
3. Dane osobowe będą̨ przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia RODO, jako informacje niezbędne do świadczenia przez Operatora Usług, w związku z akceptacją Regulaminu.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Operatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f Rozporządzenia RODO.
5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień́, o których mowa poniżej należy kontaktować́ się̨ z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@topdentysta.pl
6. Kontrahentowi, Użytkownikowi, Specjaliście, przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne do świadczenia Usług.
8. Dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usług oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń́ lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
9. Dane osobowe mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
10. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
11. Kontrahentowi, Użytkownikowi, Specjaliście, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
12. Kontrahent jest administratorem danych wprowadzonych przez niego w zakresie Serwisu i oświadcza, że przetwarza je na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności posiada stosowne zgody lub przetwarza je na innej podstawie prawnej.
13. Operator nie odpowiada za dane wprowadzone przez Kontrahenta.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Operator poinformuje Kontrahenta i Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany przez Kontrahenta i Użytkownika adres e-mail oraz w zakresie Konta co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie z Serwisu oraz Konta Kontrahenta oraz Konta Użytkownika po dacie wejścia w życie zmian Regulaminu jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga składania przez Kontrahenta ani Użytkownika żadnego odrębnego oświadczenia.
2. Zmiana Cennika nie wpływa na ceny Usług już opłaconych.
3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
4. Właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Kontrahentem, wynikających ze świadczenia Usług przez Operatora, z niniejszego Regulaminu lub z nim związane będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
5. Właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, wynikających ze świadczenia Usług przez Operatora, z niniejszego Regulaminu lub z nim związane będzie sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
7. Wszelkie informacje dotyczące Umowy uzyskane przez Kontrahenta, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

XIV. CENNIK
Opłaty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce. Opłaty płatne co miesiąc w zależności od wybranego Pakietu Abonamentowego. Kontrahent jest uprawniony do korzystania z funkcjonalności przypisanego do danego Pakietu Abonamentowego.

PAKIETY

1. STANDARD

Umowa na 3 miesiące – 38,00 PLN
Umowa na 12 miesięcy – 34,00 PLN

Funkcjonalności:
•  Nazwa i dane gabinetu
•  Logotyp gabinetu
•  Zdjęcia gabinetu
•  Opis gabinetu
•  Usługi gabinetu
•  Ceny usług


2. STANDARD PLUS

Umowa na 3 miesiące – 50,00 PLN
Umowa na 12 miesięcy – 42,00 PLN

Funkcjonalności:
•  Nazwa i dane gabinetu
•  Logotyp gabinetu
•  Zdjęcia gabinetu
•  Opis gabinetu
•  Usługi gabinetu
•  Ceny usług
•  Lekarze
•  Pozycjonowanie na pierwszej stronie


3. PREMIUM

Umowa na 3 miesiące – 76,00 PLN
Umowa na 12 miesięcy – 63,00 PLN

Funkcjonalności:
•  Nazwa i dane gabinetu
•  Logotyp gabinetu
•  Zdjęcia gabinetu
•  Opis gabinetu
•  Usługi gabinetu
•  Ceny usług
•  Lekarze
•  Powiadomienia o wizycie sms i email
•  Blokowanie użytkowników
•  Kalendarz
•  Opiniowanie
•  Usługi promocyjne i nowości


4. PREMIUM PLUS

Umowa na 3 miesiące – 102,00 PLN
Umowa na 12 miesięcy – 89,00 PLN

Funkcjonalności:
•  Nazwa i dane gabinetu
•  Logotyp gabinetu
•  Zdjęcia gabinetu
•  Opis gabinetu
•  Usługi gabinetu
•  Ceny usług
•  Lekarze
•  Powiadomienia o wizycie sms i email
•  Blokowanie użytkowników
•  Kalendarz
•  Opiniowanie
•  Pozycjonowanie na pierwszej stronie
•  Usługi promocyjne i nowości
•  Laur TopDentysty